Тодорхойлолт авах

2023-01-04


КГ-т БНХАУ-д түр болон байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийн хүсэлтийн дагуу тодорхойлт олгоно.

1. КГ-аар тодорхойлт хийлгэхдээ зохих шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө,

2. Үйлчилгээний хураамж.