Нас барсны бүртгэл

2023-01-04


Тус КГ нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дараах баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн нас барсныг бүртгэж, нас барсны гэрчилгээ олгоно.  Үүнд: 

  • - Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаа, тодорхойлолт (монгол хэл дээрх орчуулгын хамт), 
  • - Тухайн иргэнийг нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, түүний хуулбар 
  • - Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт 
  • - Нас барсан иргэний төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспортын хуулбар